Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przed Ośrodkiem Mediacyjnym Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”

§ 1.

Opłaty z tytułu postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Ośrodek Mediacyjny obejmują:
a) opłatę rejestracyjną;
b) opłatę mediacyjną;
c) wydatki.
Wszystkie opłaty uiszcza się na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Ośrodka Mediacyjnego.
Wszystkie kwoty o których mowa w przedmiotowej regulacji są kwotami netto i należy powiększyć je o podatek VAT.

§ 2.

Opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł pobiera się od wniosku o mediację.
Obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej spoczywa na stronie wnoszącej wniosek oprzeprowadzenie mediacji, co nie wyklucza jego rozliczenia w zawartej między uczestnikami postępowania ugodzie.

§ 3.

Opłata mediacyjna w postępowaniach mediacyjnych w których wartość przedmiotu sporu jest możliwa do ustalenia wynosi:
– wartość przedmiotu sporunie przekraczająca 10.000 zł – 4% (nie mniej niż 200 zł)
– wartość przedmiotu sporu od 10.000 zł do 100.000 zł – 400 zł i 2% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 10.000 zł (nie więcej niż 2.000 zł)
– wartość przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł – 2.000 zł i 3% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 100.000 zł (nie więcej niż 15.000 zł)
– za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu – 100 zł
Opłata mediacyjna w postępowaniach mediacyjnych w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu wynosi:
– za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej – 200 zł
– za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu – 100 zł
W przypadku postępowań w których wartość przedmiotu sporu jest możliwa do ustalenia, zaliczkę na opłatę mediacyjną uiszcza się w wysokości wynikającej z ust. 1, z tym że część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody rozliczana jest w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności.
W przypadku postępowań w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, zaliczka na opłatę mediacyjną wynosi 200 zł. Opłata mediacyjna, w tym część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody, rozliczana jest w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności.
Opłatę mediacyjną przeznacza się w 80% na wynagrodzenie mediatora.
Przed wszczęciem postępowania mediacyjnego, na wniosek zainteresowanych Stron, dopuszcza się indywidualne ustalenie kosztów mediacji pozasądowych przez Prezydium Ośrodka Mediacji.

§ 4.

Strony postępowania mediacyjnego zobowiązane są do ponoszenia następujących wydatków związanych z postępowaniem mediacyjnym w którym biorą udział:
a) zryczałtowanych kosztów korespondencji oraz obsługi postępowania mediacyjnego – 30 zł za każdą sesję mediacyjną;
b) koszty udostępnienia siedziby Ośrodka Mediacyjnego w wysokości zryczałtowanej – 70 zł za każdą sesję mediacyjną;
c) koszty niezbędnych przejazdów mediatora przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
d) inne koszty, jeżeli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym.
Wydatki rozliczane są w zawieranej między stronami postępowania mediacyjnego ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego.

§ 5.

Jeśli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony, Prezydium wzywa do uiszczenia należnej opłaty w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Rozpatrywane są jedynie wnioski, w odniesieniu do których wniesiona została opłata rejestracyjna oraz zaliczka na opłatę mediacyjną.
Jeśli strony postępowania nie umówiły się na piśmie inaczej, za wszelkie nieuiszczone przez nie należności przewidziane niniejszą regulacją, strony odpowiadają solidarnie.

§ 6.

W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez sąd, koszty postępowania mediacyjnego ponoszone są w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Skip to content