Standardy mediatorów – radców prawnych:

KODEKS RADCY PRAWNEGO – MEDIATORA

Niniejszy Kodeks ma na celu ustalenie jednolitych standardów etycznych dla mediatorów będących jednocześnie radcami prawnymi.

Jako, że radcowie prawni zobowiązani są do kierowania się najwyższymi standardami etycznymi ze względu na wykonywanie zawodu podlegającego konstytucyjnej ochronie, zdefiniowanie generalnych i abstrakcyjnych reguł respektujących ideały i obowiązki etyczne zawodu zaufania publicznego przyczyni się do godnego wykonywania zawodu radcy prawnego – mediatora.

Ze względu na specyfikę postępowania mediacyjnego, a w szczególności jego nieformalność Kodeks Etyki Radcy Prawnego – Mediatora (Kodeks) wyznacza jedynie ogólne zasady, które należy stosować wraz ze standardami postępowania w mediacji.

Mediatorzy – radcowie prawni pomagają stronom rozwiązać konflikt, w żaden sposób nie ingerując w jego przebieg, stosując zasadę autonomii stron konfliktu. W swej pracy mediatorzy pozostają bezstronni, niezależni, dbają o poufny przebieg mediacji, którą prowadzą z najwyższą starannością, w oparciu o wiedzę zawodową i doświadczenie, unikając konfliktu ze stronami w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i mediatora.

Mając na uwadze wieloletnią praktykę prowadzenia mediacji przez Mediatorów – Radców Prawnych i stosowane przez nich w mediacji zasady Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonego 19 maja 2008 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora uchwalonych przez tę Radę w dniu 26 czerwca 2006r. Mediatorzy – Radcowie Prawni przyjmują do stosowania oba te dokumenty jako podstawy standardów stosowanych w mediacji, gwarantujących ich najwyższy poziom.

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO – MEDIATORA

I. Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron konfliktu.

II. Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami stron.

III. Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym.

IV. Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.

V. Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić postępowanie rzetelnie.

VI. Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej neutralności.

VII. Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.

VIII. Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.

IX. Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.

X. Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu usług i opłat.

XI. Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą.

XII. Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji.

Skip to content