Podstawowymi dokumentami dla funkcjonowania Ośrodka Mediacyjnego są: Statut Ośrodka, Regulamin Postępowania oraz Załącznik do Regulaminu określający koszty postępowania mediacyjnego.

Rozpoczęcie postępowania mediacyjnego będzie miało miejsce w następujących sytuacjach:

  1. Strony sporu wniosły zgodny wniosek do  Ośrodka Mediacyjnego o przeprowadzenie mediacji między nimi; uważa się, że istnieje wspólny wniosek stron o przeprowadzenie mediacji przez Ośrodek Mediacyjny także wówczas, gdy jedna ze stron sporu złożyła w Ośrodku Mediacyjnym wniosek o przeprowadzenie mediacji (dalej „wniosek”), a druga strona w terminie 7 dni od doręczenia jej odpisu wniosku przez Ośrodek Mediacyjny poinformowała na piśmie Ośrodek Mediacyjny o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji;
  2. Podpisując umowę, której dotyczy spór, strony zawarły w niej postanowienia dotyczące rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na jej tle w drodze mediacji prowadzonej przez Ośrodek Mediacyjny o brzmieniu następującym lub podobnym: „W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” i wyrażają zgodę na określone w tym Regulaminie zasady mediacji„;
  3. Strony zostały skierowane do Ośrodka Mediacyjnego na podstawie postanowienia sądu prowadzącego postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między nimi lub sąd ten wyznaczył mediatora do przeprowadzenia mediacji między stronami z listy stałych mediatorów prowadzonej w Ośrodku Mediacyjnym.

Klauzula umowna

Aby uniknięcia długotrwałego postępowania sądowego innych nieprzewidywalnych konsekwencji sporu, strony podpisując umowę, mogą zawrzeć w niej postanowienia dotyczące rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na jej tle w drodze mediacji prowadzonej przez Ośrodek Mediacyjny o brzmieniu następującym lub podobnym:

W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”

Skip to content